Szerződési feltételek Haladó tanfolyam

Varkuti.eu / Sygnalo.com
P.A. The Power Of Now Ltd.

Oktatási szerződés, mely létrejött
P.A. The Power Of Now Ltd.
Székhelye : 3035 Limassol, Christodolu Sozou 15.
Cégjegyzékszáma: HE365827
Adószáma: CY10365827U
Ügyvezető: Polyánszky Attila
mint Oktatást szervező és lebonyolító, továbbiakban Szervező.
Másrészt

Név/Cégnév:
Lakcím/Székhely:
E-mail cím:
Adószám:
,mint oktatásra jelentkező továbbiakban Jelentkező, valamint között az alábbi feltételekkel:

A tanfolyamon Résztvevő személy:
Név:
E-mail cím:
Telefon:

A tanfolyamon való részvétel előfeltétele a “jelentkezési lap” kitöltése, aláírása ( interneten történő jelentkezés esetén a jelentkezési lap kitöltése, és a jelentkezés gombra kattintás ) és a tanfolyam teljes díjának kiegyenlítése.

A tanfolyam díja: €5.550
A fenti ár csak a 24 órás kedvezményes, egyéni megegyezés esetében térhet el, ebben az esetben az egyéni ár rendezése után kiállított számla a mérvadó.

Jelentkező a jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával ( interneten történő jelentkezés esetén a jelentkezési lapot kitöltve, és a jelentkezés gombra kattintva ) elfogadja a jelen oktatási szerződésben foglaltakat.

A tanfolyam díjának kiegyenlítése az alábbi módon történhet banki átutalással:
P.A. The Power Of Now Ltd.
Hellenic Bank
IBAN: CY17005002390002391078119201 Swift: HEBACY2N

Fent említett Polyánszky Attila ügyvezető igazgató úron kívül más személy nem jogosult a Szervező nevében semmilyen jogcímen pénzt elfogadni!

A jelentkezést a tanfolyam díjának beérkezése véglegesíti.

Szervező a Jelentkező részére a tanfolyam díjának beérkezéséről írásbeli azonnal igazolást állít ki, a beérkezést követően. A jelentkező a díj rendezéséről számlát kap!

Minden egyes tanfolyam Zoomon online vagy élőben, de mindenképp egy személynek tartja a szervező. A tanfolyam időtartama 15 óra, mely több 1-2 órás ciklusban, előre egyeztetett időpontban történik. A felek elfogadják, hogy a tanfolyamról felvétel készül, melyet csak a jelentkező kap meg.A felvétel megosztása, másolása tilos!

Jelentkező vállalja, hogy a tanfolyam díját az Oktatás szervezővel megbeszélt napig a Szervező számára megfizeti, a tanfolyam óráin megjelenik

Ha a Jelentkező kiegyenlítette a tanfolyam árát, de nem jelenik meg a tanfolyamon:
Ebben az esetben a Jelentkezőnek lehetősége van egy másik időpontban (6 hónapon belül ) a Szervező szervezésében létrejövő azonos tanfolyamon részt venni, vagy lehetősége van a tanfolyamon való részvétel lehetőségét egy másik személyre átruházni, amellyel a kedvezményezett fél egy másik időpontban ( 6 hónapon belül ) a Szervező szervezésében létrejövő azonos tanfolyamon részt vehet.
A befizetett tanfolyam díja, foglaló vissza nem térítendő!

Ha a tanfolyam nem a Jelentkező hibájából marad el:

A jelentkezőnek lehetősége van a szervező szervezésében létrejövő azonos tanfolyamon részt venni.
Amennyiben a jelentkező emiatt eláll a tanfolyam elvégzésétől, lehetősége van a tanfolyamon való részvétel lehetőségét egy másik személyre átruházni, amellyel kedvezményezett fél egy másik időpontban a Szervező szervezésében létrejövő azonos tanfolyamon részt vehet.

A befizetett tanfolyami díj, foglaló vissza nem térítendő!
A Szervező tanfolyamai a klasszikus tőzsdei kereskedési elemek mellett az tanfolyamvezető saját meglátásait, tapasztalatait és szellemi hozzáadott értékét is tartalmazzák. A tanfolyamvezető a legjobb tudása szerint azon dolgozik, hogy a tanfolyamot elvégzők sikeresek legyenek, de minden az oktatáson elhangzott tananyagot, technikát és módszereket a tanfolyamon résztvevő csak és kizárólag saját felelősségére alkalmazhat. A tanfolyam résztvevője tudomásul veszi, hogy a tanfolyam elvégzése nem garancia a sikeres kereskedéshez.

Az oktatáson elhangzó elméleti és gyakorlati elemzések, kommentárok, kizárólag tájékoztató jellegűek, nem minősülnek bármely befektetési eszköz vásárlására vagy eladására való felhívásnak – ösztönzésnek, sem ajánlattételnek.

A tanfolyam tematikája:
Alapok átismétlése:
MT5 Használata
Mobil / Asztali legfontosabb funkciók
Forex Piac
● Piaci szereplők
● Központi Bankok
● Kereskedelmi bankok
● Makrogazdasági hír típusok, értelmezésük
● FX összefüggések, gazdasági hatás
● Event Manager Robot használata
● Chart elemzés fundamentális alapon
Nyersanyagok
● Típusok forrás- előállítás
● Mennyiségi adatok közlése- értelmezése
● Gazdasági szereplőkre gyakorolt hatás
● Korrelációk
● Chart elemzés fundamentális alapon
Kötvények
● típusok
● kamatszámítás
● portfólióba illesztés
Részvények
● Értéktőzsdék működése
● Részvénytípusok
● Q/Q jelentések értelmezése
● EPS, P/E mikor vegyük figyelembe
● Osztalék kereskedés
● Chart elemzés fundamentális alapon
● Chart elemzés Technikai alapon
● Stratégiák közös begyakorlásaű
Stratégiák
● Szignálszervizben használt kereskedési stratégiák
● Engulfing és Key Level bemutatása
● Kereskedési stratégiák begyakorlása- közös kereskedés
● Sikerek és hibák kielemzése
● Pszichológiai helyzetelemzés
● Mentális felkészültség- gyakorlatok
A tanfolyam befejeztével is megmarad a kapcsolat Attilával, így a felmerülő kérdéseket, ötleteket szakemberrel tudja megbeszélni.

Mindezekből adódóan a tanfolyamon elhangzottakért, a tanfolyamon résztvevő esetleges veszteségeiért semmilyen / így különösen kártérítési / felelősséget a Szervező , a Szervező közvetítői és a tanfolyamveztő nem vállalnak.

Szervező és Jelentkező a fentieket elolvasta, megértette és saját magára kötelezően elfogadta.

Év: ………..Hó: ………….Nap:………….

………………………………………………………..
Szervező Jelentkező

Online regisztráció a szerződés elfogadását, aláírását jelenti.
Education contract that was created between
P.A. The Power Of Now Ltd.
Registration Number: HE365827
Address: 15 Christodolou Sozou, 3035 Limassol, Cyprus
Company TAX/VAT number: CY10365827U
CEO: Attila Polyanszky
as organizer and operator of Education, hereinafter referred to as Organizer.
On the other hand:
Company Name:
Address:
TAX number:
as an applicant for education hereinafter referred to as the Applicant, as well as under the following conditions.

Person participating in the course:
Name:
E-mail:
Phone:

The prerequisite for participating in the course is to fill in and sign the “application form” (in the case of online application, fill out the application form and click on the application button) and pay the full course fee.

Course fee:€5.550
The above price may differ only in the case of a 24-hour discounted, individual price in which case the invoice issued after the individual fee has been settled is authoritative.
By filling out and signing the application form (by filling out the application form and clicking on the application button when applying online), the applicant accepts the provisions of this educational contract.

The course fee can be settled by bank transfer in the following way:

P.A. The Power Of Now Ltd.
Hellenic Bank
IBAN: CY17005002390002391078119201 Swift: HEBACY2N

Apart from the above-mentioned managing director Attila Polyanszky, no other person is entitled to accept money on behalf of the Organizer under any legal title!

The application is finalized upon receipt of the course fee.

The Organizer immediately issues a written confirmation of receipt of the course fee to the Applicant, after receipt. The applicant must receive an invoice for the settlement!

Each course is held online on Zoom App or live, but the organizer considers it to be one-on-one. The duration of the course is 15 hours, which takes place in several 1-2 hour sessions at a pre-arranged time. The parties agree on recording the sessions for later review which are property of the organizer. Recordings are available only for the applicant. Sharing and copying of the recording is prohibited!

The applicant undertakes to pay the course fee to the Organizer by the date agreed with the Education organizer, he/she will appear in the course hours.

If the Applicant has paid the price of the course, but does not appear at the course:
In this case, the Applicant has the opportunity to participate in the same course organized by the Organizer at another time (within 6 months), or to transfer the opportunity to participate in the course to another person, with which the beneficiary party at another time (within 6 months) can participate in an identical course organized by the organizer.

The paid course fee and deposit are non-refundable!

If the course is missed through no fault of the Applicant:

The applicant has the opportunity to participate in the same course organized by the organizer.
If the applicant withdraws from the course because of this, he has the option to transfer the opportunity to participate in the course to another person, with whom the beneficiary can participate in the same course organized by the Organizer at a different time.

The paid course fee and deposit are non-refundable!

In addition to classic trading elements, the Organizer’s courses also include own insights, experiences and intellectual added value. The course leader works to the best of his ability to ensure that those who complete the course are successful, but all course materials, techniques and methods presented in the course can be used by the course participant at his own risk. The participant of the course acknowledges that completion of the course is not a guarantee for successful trading.

The theoretical and practical analyzes and comments given during the training are of an informational nature only, and do not constitute an invitation to buy or sell any investment instrument – an incentive, or an offer.

Content of the course:

Repetition of basics

Using MT5
Mobile / Desktop key features

Forex Market

● Market participants
● Central Banks
● Commercial banks
● Types of macroeconomic news, their interpretation
● FX relationships, economic impact
● Using Event Manager Robot
● Chart analysis on a fundamental basis

Commodities

● Types of resource production
● Communication and interpretation of quantitative data
● Impact on economic actors
● Correlations
● Chart analysis on a fundamental basis

Bonds

● types
● interest calculation
● fitting into a portfolio

Stocks

● Operation of stock exchanges
● Share types
● Interpretation of Q/Q reports
● When should we consider EPS, P/E?
● Dividend trading
● Chart analysis on a fundamental basis
● Chart analysis Technical basis
● Strategies are practiced together

Strategies

● Trading strategies used in signal service
● Introducing Engulfing and Key Level
● Practicing trading strategies – joint trading
● Analysis of successes and failures
● Psychological situation analysis
● Mental preparation exercises

Even after completing the course, the relationship with Attila remains, so you can discuss the questions and ideas that arise with a professional.

As a result of all of this, the Organizer, the Organizer’s intermediaries and the course lecturer do not take any responsibility for what was said on the course or for the possible losses of the course applicant.

Organizer and Applicant have read, understood and accepted the above.

Date:

Signatures

Online registration means accepting and signing the contract above.

Powered by BetterDocs

Leave a Reply